صنعت نساجی

پارچه

آهار پرزگیر و پرکننده پارچه

نبافته

آهار و پوشش منسوجات بافته و نبافته